Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणीथप पढ्नुहोस्
1 कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८०/८१ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ती तथा व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगर

..

2 विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी कार्याविधि, २०७९
3 वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०७९-८०(आयुर्वेद तर्फको)
4 वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ०७९-८०
5 स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
6 राष्ट्रिय एम्वुलेन्स निर्देशिका, २०७८
7 स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७०

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.